: วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 12:14 น.
กอ.รมน.เลย เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคเกษตร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (ระยะที่ 2) และหลักสูตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 3 ที่โรงแรมเลยพาวิลเลี่ยน โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย เป็นประธานพิธี

ทั้งนี้จากสถานการณ์ด้านการเกษตรและอาหารไทยที่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย เช่น สารเคมีตกค้างในพืชผัก เกษตรกรมีสารพิษในเลือดร้อยละ 32 จึงต้องแก้ไขโดยการขับเคลื่อนพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
ดังนั้นเกษตรกรควรทำเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง ผลิตกินเอง และที่เหลือจึงขาย จึงจะมีความยั่งยืน รวมทั้งสิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันต่อภาคธุรกิจเกษตร โดยได้อนุมัติงบประมาณกลุ่มจังหวัดจากเงินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...