: วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11:24 น.
SHARE
ปลัดจังหวัดเลย เปิดการ Work Shop เพิ่มทักษะการซื้อ-ขาย สินค้าผ่านดิจิทัล จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ รุ่นที่ 2

นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การเพิ่มทักษะการซื้อ-ขายสินค้าผ่านดิจิทัลจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย “โครงการ 1กิจกรรม 1 จังหวัด” รุ่นที่ 2

โดยปลัดจังหวัดเลย กล่าวว่า การอบรมเพิ่มทักษะการซื้อ-ขาย สินค้าผ่านดิจิทัลจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย “โครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด” เป็นกิจกรรมที่ดีที่จะสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ก้าวทันเทคโนโลยี พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่นับวันยิ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน เป็นการส่งเสริม และขยายผลการใช้ประโยชน์โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งการใช้งานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัลอย่างถูกต้อง และเหมาะสม สร้างรายได้ สร้างอัตลักษณ์ และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการซื้อ-ขาย สินค้าผ่านดิจิทัลกับการประกอบอาชีพ เพิ่มช่องทางการซื้อ-ขาย ผ่านโครงข่ายเน็ตประชารัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลของชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงเร็วมากเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ให้ทันอยู่เสมอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างตลาดซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกัน ลดความเหลือมล้ำของประชาชน และแหล่งข้อมูลทางการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...