: วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15:27 น.
พลังงานจังหวัดเลย สรุปผลการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย จัดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ จากผลการลดใช้พลังงาน ด้านไฟฟ้า และน้ำมัน พบว่า มีส่วนราชการที่สามารถลดใช้พลังงานลงได้ 40 หน่วยงานจาก 67 หน่วยงาน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถลดการใช้พลังงาน ลงได้จำนวน 45 แห่งจาก 101 แห่ง ซึ่งเมื่อมองในภาพรวมแล้ว ยังเป็นสัดส่วนที่น้อย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามมาตรการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ผ่านเกณฑ์ประเมินและตัวชี้วัด ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสามารถลดใช้พลังงานลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10

ดังนั้นสำนักงานพลังงานจังหวัดเลย จึงมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบและเข้าใจในการดำเนินการตามมาตรตาฐานการลดใช้พลังงานในภาครัฐ มีแนวทางปรับปรุงการใช้พลังงานให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...