: วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 15:08 น.
สพป.เลย เขต 1 เข้มจัดอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ดร. รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดการอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้ควบคุมดูแล การดำเนินงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ขึ้น ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้น จำเป็นจะต้องมีการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงสู่การปฏิบัติ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา จึงจัดการอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหม่ ครูสามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นการเพิ่มพูนเทคนิคการจัดประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการตามมาตรฐานของหลักสูตร
ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...