: วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10:36 น.
สพม.19 ขับเคลื่อนวัฒนธรรมสุจริต สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย 

โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า  สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการขึ้น นำผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด จำนวนกว่า 60 คน โดยจัดผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมการไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเลย  กิจกรรมการอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสติเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากวัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง) พระอารามหลวง จ.เลย และกิจกรรมการประกวดรณรงค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)  ในหัวข้อ “สพม.19 ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต Zero Corruption”  โดยให้นักเรียนที่มีความสนใจสมัครพร้อมเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ได้มีเวทีแสดงความสามารถและขยายผลการต่อต้านการทุจริตในวงกว้างต่อไป

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
prsesao19.blogspot.com
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...