: วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 15:19 น.
SHARE
สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ครู และนักเรียนนำเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ

ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่ สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกโรงเรียนส่งเสริมเกี่ยวกับทักษะอาชีพให้ผู้เรียนอย่างน้อย 1 อาชีพ ในลักษณะการเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรืออาชีระยะสั้น การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานอาชีพ การจัดการเรียนรู้แบบหน่วยบูรณาการอาชีพ และการจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทาง สพม.19 จัดได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ครู และนักเรียนนำเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ระหว่างโรงเรียน จำนวน 37 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 อีกทั้งยังเป็นการยกย่อง ชมเชยโรงเรียน ครู ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 และผลิตภัณฑ์ หรืออาชีพของนักเรียน

สำหรับการจัดกิจกรรมกำหนดให้แต่ละโรงเรียนได้ออกบูธแสดงผลงานอาชีพ โดยแยกครูผู้สอนนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนในห้องประชุมเล็ก ส่วนนักเรียนให้ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หรืออาชีพ ของแต่ละโรงเรียน ในห้องประชุมใหญ่

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...