: วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 15:18 น.
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่อหยุดการชะล้างพังทลายของดิน

นายศักดิ์ชาย เพ็งอารีย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่อหยุดการชะล้างพังทลายของดิน (Stop soil Erosion, Save our Future) เพื่อเทิดพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ คลองส่งน้ำ คสล.บ้านวังแคน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีส่วนราชการต่างๆ จิตอาสาอา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

               ทั้งนี้ ประเทศไทยของเรามีการส่งเสริมการปลูกแฝกเพื่อใช้ประโยชน์ มานานจากงานในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แต่เราไม่ค่อยเห็นแฝกปลูกในที่ใดๆ เลยสำหรับการใช้งานจริงๆ คงเป็นเพราะไม่เข้าใจในประโยชน์ของการปลูกแฝกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ สาธารณะต่างๆ เราไม่เห็นแฝกในการใช้ประโยชน์เลย กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีนโยบายในการปลูกแฝกบริเวณไหล่ทางจนเป็นแบบอย่างให้หลายประเทศเริ่มมีการใช้กัน แต่สำหรับในประเทศไทย เราเองกลับไม่เห็น อาจจะเคยเห็นมีการปลูก แต่ขาดการเอาใจใส่รักษา ดูแลแฝกไมใช่หญ้าคาแน่นอน ถ้าเป็นหญ้าคาไม่ต้องมีการบำรุงรักษา แต่หญ้าคาไม่สามารถป้องกันดินพังได้ดีเหมือนหญ้าแฝก ฉะนั้น ถ้าท่าน ทั้งหลายศรัทธาในการใช้แฝกจะต้องหมั่นดูแลรักษาและควรขยายพันธุ์ไว้ใช้เอง

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...