: วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14:20 น.
เทศบาลเมืองเลย เปิดการอบรมชุมชนสุขภาพดีวิถีเลย สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี 2561

    นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมชุมชนสุขภาพดีวิถีเลย สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี 2561 ตามโครงการชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย 4.0 ประจำปี 2561 ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองเลย

    ทั้งนี้ ชมรม อสม.เขตเมืองเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ได้ร่วมจัดการอบรมดังกล่าว โดยมีนายสุวิทย์ คำมูล ประธาน อสม.เขตเมืองเลย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน ภายใต้การมีส่วนร่วม ให้ชุมชน เป็นชุมชนสุขภาพดี วิถีเลย มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีภายในชุมชน รวมทั้งการสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคเป็นชุมชนสุขภาวะทีมีความเข้มแข็ง มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ประธานชุมชน ประธาน อสม. ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ซึ่งดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และระบบสนับสนุนสุขภาพ สำหรับการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัดเลย เพื่อที่จะสามารถสร้างกลไกการขับเคลื่อนและออกแบบกระบวนการพัฒนาร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านระบบบริการสุขภาพ งานภาค ประชาชน ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่องานด้านสาธารณสุขอื่นๆ อีกด้วย

ขอบคุณที่มา
ข่าว/ภาพประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้!! "โปรดใช้คำสุภาพ"...